6. Podsumowanie

Krótkie podsumowanie dotychczasowej mojej działalności: :

  • właściwe szkolenie się w dzieciństwie i w latach wczesnej młodości do służby na rzecz innych osób
  • działalność na rzecz potrzebujących w ramach aktywności w Duszpasterstwie Akademickim OO Dominikanów
  • szeroka działalność dydaktyczna (w szkołach, na UAM i w swojej firmie) oraz naukowa, w tym związana z tym działalność społeczna i samodokształceniowa
  • liczne działania na rzecz lokalnej społeczności, związane z nauką i dydaktyką (zawiązanie nowej specjalności na UAM, serwisy internetowe, publicystyka dotycząca oświaty)
  • promocja Poznana (propozycja postawienie przystanku-bramki, zainicjowanie wyznaczenia środka Poznania, liczne propozycje dla UAM dot. poprawy jego funkcjonowania)
  • pomoc we właściwym wyborze szkoły średniej (serwis gdziepogminazjum.poznan.pl), przygotowanie 6.000 uczniów do egzaminów końcowych/wstępnych – pomoc im w dostaniu się do szkoły wyższego szczebla,
  • szeroka działalność publikacyjna
  • przez kilka lat w gminie Komorniki – bardzo aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności, w tym podmiotowego traktowania mieszkańców przez lokalną władzę, przypłacona kilkoma wytoczonymi mi procesami karnymi (wygranymi przeze mnie) i zszarganymi moimi nerwami (m.in. poprzez psucie mi i mojej rodzinie reputacji przez lokalną władzę i jej popleczników; gro czystego hejtu na mój temat cały czas jest w Internecie, który to pokazuje jak bardzo bała się mnie skostniała władza – jak byłem skuteczny).